Επιλογή σε Όπλα – Σώματα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς, στο Ναυτικό (Ν) και στην Αεροπορία (Α), Απονομή Ειδικότητας και Τοποθέτηση σε Μονάδες

   Η επιλογή σου σε Όπλα-Σώματα, ειδικότητες και η τοποθέτησή σου σε Μονάδες γίνεται μηχανογραφικά, ένα σύστημα αντικειμενικό, αξιόπιστο και μη επιδεχόμενο παρεμβάσεις και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

   Η μηχανογραφική επιλογή και κατανομή σου στα Ο-Σ/ΣΞ, Ν-Α, καθώς και απονομή της πρώτης (κύριας ειδικότητας) και η τοποθέτησή σου σε Μονάδα, γίνεται μετά την κατάταξή σου, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  – Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

  – Την κατηγορία σωματικής ικανότητας στην οποία εντάχθηκες.

  – Τα επαγγελματικά σου προσόντα ή τις ειδικές επιστημονικές σου γνώσεις:

    α.  Ως επαγγελματικό προσόν νοείται τίτλος σπουδών από Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Σύστημα Μαθητείας ή Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος κατά τον οποίο είσαι ασφαλισμένος (Ελάχιστος Χρόνος Ασφάλισης: ένα (1) έτος). Η πιο πάνω Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη στην οποία να αναγράφεται συγκεκριμένα το επάγγελμα που ασκούσες. Επίσης, εάν κατέχεις πιστοποιητικό χειριστή ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας.

    β.  Ως ειδική επιστημονική γνώση νοείται η κατοχή πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο της αναγκαίας ειδικότητας.

  – Τον αριθμό μορίων που τυχόν συγκέντρωσες, όπως περιγράφεται στον Πίνακα Κατηγοριών Μοριοδότησης.

  – Τον αριθμό κλήρου που θα λάβεις.

  – Τη Φρουρά προτίμησης – τόπο συμφερόντων σου.

  – Τις επιθυμίες επιλογής σου σε Κλάδους και Όπλα – Σώματα /ΣΞ.

  – Τη διάρκεια της θητείας σου.

  – Τον δείκτη μόρφωσης τον οποίο κατέχεις.

   Κατά την κατάταξή σου θα κληθείς να δηλώσεις δύο Όπλα-Σώματα, στα οποία επιθυμείς να υπηρετήσεις, καθώς επίσης και τη Φρουρά προτίμησης, τον τόπο δηλαδή συμφερόντων σου.

   Όσοι δηλώσουν ως πρώτο Όπλο προτίμησης τα Τεθωρακισμένα ή οι διαμένοντες στη Φρουρά Πύργου, θα επιλεγούν σε αυτά κατά προτεραιότητα, στη Φρουρά επιθυμίας τους, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν.

   Όσον αφορά στην επιθυμία σου για να υπηρετήσεις σε Κλάδους – Όπλα – Σώματα, δικαιούσαι να δηλώσεις σε όλα, πλην των Σωμάτων που δεν διαθέτουν Μονάδες.

 

   Οι Φρουρές προτίμησης (τόποι συμφερόντων), που μπορείς να δηλώσεις καθώς και τα Όπλα – Σώματα που υπάρχουν σε αυτές είναι:

 

   Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διέλευσή σου από τα συνεργεία κατάταξης, θα συμπληρώσεις ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί την αποκλειστική βάση δεδομένων για την επιλογή σου, τα στοιχεία της οποίας θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανογραφικά οι επιλογικές διαδικασίες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παράδοση του εντύπου στο συνεργείο καταχώρησης και την αποχώρηση του Ν/Σ, ουδεμία αλλαγή των στοιχείων επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών μοριοδότησης, τίτλων σπουδών ή επαγγέλματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταχώρηση ένστασης στο έντυπο «Δελτίο Ιατρικής Εξέτασης Στρατεύσιμου» για την ακρίβεια των μετρήσεων υποβάλλεται είτε από μέλος της επιτροπής, είτε μετά από αίτηση του ίδιου του Ν/Σ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαφωνείς με τα αποτελέσματα της μέτρησης των σωματομετρικών σου στοιχείων και επιθυμείς επαναμέτρηση, δήλωσέ το αμέσως στην Επιτροπή, ώστε να μετρηθείς την ίδια στιγμή από την επιτροπή επαναμέτρησης, της οποίας η απόφαση είναι αμετάκλητη. Μετά την παράδοση του εντύπου στο συνεργείο καταχώρισης και την αποχώρηση του Ν/Σ, ουδεμία αλλαγή των στοιχείων επιτρέπεται.

Η παραπάνω δήλωση θα συμπληρωθεί από τον Νεοσύλλεκτο κατά την ημέρα της κατάταξης.