Προκαταρκτικός Πίνακας υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει, τον Προκαταρκτικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνίες 13.5.2016 και 25.5.2017, με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ανώτατη συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 6(3) και (4) των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018.

2. Η παρούσα δημοσίευση γίνεται με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 26.9.2018 και κατ’ εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου 5(α)(iii) «Διαδικασία Επιλογής» της Σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 11.1.2019. Σημειώνεται ότι σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι τις 8.3.2019.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 01 Μαρτίου 2019.