Άδειες Εθνοφρουρών (Κανονικές, Τιμητικές, Αναρρωτικές…)

Γενικά

   α.   Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 39 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016 και στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20 (4) (α) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

   β.   Η χορήγηση οποιουδήποτε είδους άδειας γίνεται με μέριμνα της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εθνοφρουρός.

   γ.   Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητή του εθνοφρουρού και τη συμπλήρωση στο καθοριζόμενο από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς έντυπο, του φύλλου αδείας, το οποίο επιδίδεται στον αδειούχο εθνοφρουρό.

 

Κανονικές άδειες

   α.   Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας μίας και μισής (1 ½) ημέρας για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, για υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα.

   Νοείται ότι, οι εθνοφρουροί σε περίπτωση σπουδών, των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας θητείας τους, δύνανται να λαμβάνουν άδεια από τη δικαιούμενη κανονική τους και μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, αντίστοιχα.

   β.   Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο Διοικητής του ΚΕΝ δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση του ΓΕΕΦ.

   γ.   Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο εξάμηνο από την απόλυση.

   δ.   Εθνοφρουροί  που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της δικαιούμενης, μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή μικρότερο αριθμό ημερών άδειας από την κανονική, προκειμένου να καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής τους άδειας ή μέρους αυτής.

   ε.   Με σχετική απόφαση του Αρχηγού, οι εθνοφρουροί  που υπηρετούν εκτός της φρουράς επιθυμίας τους λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης κανονικής άδειας της μίας και μισής (1 ½) ημέρας για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, επιπλέον αριθμό ημερών κανονικής άδειας, με βάση το σύστημα μοριοδότησης που ισχύει για σκοπούς μεταθέσεων.

 

Τιμητική Άδεια

   α.   Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες, για διακεκριμένες πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.

   β.   Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της τιμητικής άδειας των τεσσάρων (4) ημερών που χορηγείται σε όσους εθνοφρουρούς συμπληρώνουν δώδεκα τουλάχιστον  μήνες θητεία χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία  συμπεριλαμβάνεται στις δέκα (10) ημέρες τιμητικής άδειας. Η χορήγηση αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του Διοικητή του εθνοφρουρού και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του εικοστού μήνα θητείας του εθνοφρουρού.

   γ.   Για τη χορήγηση τιμητικής άδειας, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:

         (1)   Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.

         (2)   Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.

         (3)   Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του εθνοφρουρού κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.

   δ.   Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η διάκριση σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων, καθώς και η διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης κατηγορίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:

         (1)   Η διάρκειά της καθορίζεται:

                (α)   Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.

                (β)   Μέχρι δύο (2) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, και η παρουσία τους κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής.

                (γ)   Μέχρι μία (1) ημέρα για όσους συμμετέχουν σε αγώνες κυπριακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, και η παρουσία τους κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής.

         (2)   Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση ή αγώνες:

                (α)   Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.

                (β)   Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.

   ε.   Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο διοικητής του Σχηματισμού προκειμένου για Μονάδες ή Υπομονάδες που ανήκουν σε Σχηματισμό ή ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς για τους λοιπούς. Η απόφαση λαμβάνεται από τον Δκτή του Σχηματισμού ή τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση του Δκτή του εθνοφρουρού ή αυτεπαγγέλτως εάν έχει ιδίαν άποψη και με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σ’ αυτόν ή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως.

   στ.  Η τιμητική άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που έχει διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα συναγερμού. Στις περιπτώσεις μεταθέσεων η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε, χορηγείται από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σ’ αυτή.

 

Αναρρωτική άδεια

   α.   Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών, καθώς επίσης και από τους στρατιωτικούς ιατρούς των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Οι στρατιωτικοί ιατροί των Μονάδων δύνανται κατά την κρίση τους και σύμφωνα με το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο εθνοφρουρός να του χορηγούν συνολικά εντός ενός μηνός μέχρι τέσσερις (4) ημέρες αναρρωτικής άδειας. Εφόσον κρίνουν ότι η σοβαρότητα της περίπτωσης απαιτεί τη χορήγηση και άλλης ή/και μεγαλύτερης διάρκειας άδειας, τον παραπέμπουν με υπηρεσιακό σημείωμα στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ δύναται να χορηγεί κατά περίπτωση μέχρι και είκοσι (20) ημέρες αναρρωτική άδεια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί εντός ενός τριμήνου να χορηγηθεί σε εθνοφρουρό αναρρωτική άδεια που να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα οκτώ (48) ημέρες. Εφόσον απαιτείται περαιτέρω θεραπεία ή χρόνος για ανάρρωση, τον παραπέμπουν στην ΕΕΣΙ -ΕΕΨΙ. Η ΕΑΑ ενημερώνει σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των  στρατιωτικών ιατρών και της ΕΑΑ για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο και απ’ αυτούς στους οποίους αφορούν.

   β.   Στους εθνοφρουρούς κατά τη θητεία τους, δύναται για λόγους υγείας, να τους χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι είκοσι (20) ημέρες για πλήρη πραγματική θητεία δεκατεσσάρων (14) μηνών, η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται. Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί με ισόχρονη άδεια που δεν έχει ληφθεί.

   γ.   Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της πάθησης ή βλάβης και την οριστική γνώμη της Διεύθυνσης Δικαστικού του ΓΕΕΦ (ΔΔΚ) επί του εν λόγω πορίσματος. Προς τούτο οι Μονάδες υποχρεούνται όπως εντός είκοσι ημερών από τη λήψη της οριστικής γνώμης της ΔΔΚ να υποβάλλουν στη ΔΣΛ μαζί με το πόρισμα και τη γνώμη της ΔΔΚ, πλήρες ΑΦΜ του εθνοφρουρού μαζί με αντίγραφα των γνωματεύσεων χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.

 

Γονική άδεια

   α.   Χορηγείται γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε τέκνου.

   β.   Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού με τη γέννηση του τέκνου. Για να καταστεί δυνατή η πίστωση του εθνοφρουρού με την εν λόγω άδεια θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει στη Μονάδα του μέσα σε ένα μήνα από τη χορήγηση της άδειας πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου.

 

Επιπρόσθετη άδεια

   Οι εθνοφρουροί δύνανται να λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης κανονικής άδειας και επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρες, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω συμμετοχής τους σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε  επίσημες   αθλητικές  διοργανώσεις αναγνωρισμένες από   την   αντίστοιχη   Ηπειρωτική   ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

Ειδική άδεια

   Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι 15 ημέρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

 

Άδειες λόγω σπουδών

   α.   Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, που έχουν γίνει αποδεκτοί για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή  εξωτερικού με ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν την ημερομηνία απόλυσής τους, δύνανται να λάβουν άδεια από τη δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο υπόλοιπο κανονικής άδειας εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως παρακάτω:

                (1)   Για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

                (2)   Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

                (3)   Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και Ωκεανίας δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

                       Νοείται ότι οι εθνοφρουροί δύνανται να ζητούν μικρότερης διάρκειας άδεια, ανάλογα με την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

                Όσοι έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχουν εξασφαλίσει θέση σε κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας θεωρείται ότι έχουν εγγραφή με υποχρεωτική παρουσία σε αυτά την 1η Οκτωβρίου.

 

Γενικές διατάξεις

   α.   Ο χρόνος χορήγησης  της κανονικής  άδειας,  επαφίεται στην ευχέρεια του διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή της καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά.

   β.   Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.

   γ.   Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.

   δ.   Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που μπορεί να χορηγηθεί για το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς – θεραπευτικούς λόγους, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών.

Μείωση Στρατιωτικής Θητείας

Γενικά

   α.   Όσοι στρατεύσιμοι και εθνοφρουροί υπέχουν λόγους υπαγωγής στους δικαιούχους μειωμένης στρατιωτικής θητείας, όπως προνοείται στο άρθρο 21 του Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ζητώντας να τους μειωθεί η στρατιωτική τους θητεία.

   β.   Οι στρατεύσιμοι, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ μετά την κλήση της κλάσης τους και πριν την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά.

   γ.   Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία υποβάλλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

   δ.   Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν την αίτησή τους στις Μονάδες που υπηρετούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

   ε.   Οι αιτήσεις για μείωση της θητείας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

   στ. Οι όροι «πολίτης της Δημοκρατίας», «μόνιμος κάτοικος εξωτερικού» και «οικογένεια» ερμηνεύονται στο άρθρο 2 του Νόμου.

 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για μείωση της θητείας

   Κάθε αλληλογραφία που υποβάλλεται στη ΔΣΛ προκειμένου να εξετασθεί αίτηση για μείωση θητείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου όπως καθορίζεται στην Υπ’ Αρ. 4/24 Ιουν 2011 Υπουργική Απόφαση, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

   α.   Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

         (1)   Πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποία ήταν μόνιμος κάτοικος, όπως στο Παράρτημα «Δ». Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

         (2)   Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, όπως καθορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

   β.   Πατέρας δύο ζώντων τέκνων

         (1)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.

         (2)   Πιστοποιητικά γέννησης του/ των τέκνων.

   γ.   Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα των οποίων και οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής

         (1)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.

         (2)   Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή και των γονέων του εφόσον έχουν πολιτογραφηθεί κύπριοι πολίτες ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

   δ.   Τέκνα με εγκλωβισμένους γονείς

         (1)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.

         (2)   Βεβαίωση της Υπηρεσίας ανθρωπιστικών θεμάτων του Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας με την οποία να πιστοποιείται ότι οι γονείς του αιτητή είναι και συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι.

   ε.   Εκ μητρογονίας Κύπριοι (Η εν λόγω διάταξη είναι μεταβατική και ισχύει μόνο για κλάσεις 2015 και παλαιότερες)

         (1)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.

         (2)   Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.

         (3)   Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Απολύσεις Εθνοφρουρών (Οριστική – Προσωρινή απόλυση)

Γενικά

   α.   Όσοι εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στην Εθνική Φρουρά, καθώς και όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως μονίμως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από την Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται οριστικό απολυτήριο.

   β.   Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 41 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, απολύονται προσωρινά από την Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο.

   γ.   Προσωρινό απολυτήριο χορηγείται και σε όσους εγκρίνεται η προσωρινή τους απόλυση δυνάμει των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 41 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.

 

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης οριστικής απόλυσης

   α.   Η απόλυση των εθνοφρουρών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατολογικού  του  ΓΕΕΦ, μετά  την  εκπλήρωση της καθοριζόμενης από το Νόμο υποχρέωσης θητείας.  Οι απολυόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας τους από την ημέρα απόλυσής τους.

   β.   Όσοι από τους απολυόμενους διατελούν σε καταστάσεις των οποίων η διάρκεια σύμφωνα με το Νόμο δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, παραμένουν να υπηρετήσουν το χρόνο αυτό, μετά την καθοριζόμενη για την απόλυση της κατηγορίας τους ημερομηνία απόλυσης.

   γ.   Την απόλυση των εθνοφρουρών πραγματοποιεί η Μονάδα στην οποία είναι τοποθετημένοι. Οι Μονάδες που έχουν προσκολλημένους εθνοφρουρούς, που πρόκειται να απολυθούν οριστικά από την Εθνική Φρουρά, χορηγούν έγκαιρα σ’ αυτούς Φύλλα Πορείας για τις Μονάδες στις οποίες είναι τοποθετημένοι.

 

Προσωρινές Απολύσεις

   α.   Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 41 του Νόμου απολύονται προσωρινά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, όπως παρακάτω:

         (1)   Επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας [Άρθρο 41 (2) (α)].

                 (α)   Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία αποφοίτησης ή διακοπής της φοίτησής τους.

                 (β)   Οι εθνοφρουροί που επιθυμούν να τους χορηγηθεί η εν λόγω προσωρινή απόλυση υποβάλλουν  αίτηση στις   Μονάδες τους μαζί με βεβαίωση του ανάλογου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

                 (γ)   Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

         (2)   Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, υγειονομική επιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) (β)]

                 Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, λαμβάνουν αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

         (3)   Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, υγειονομική επιτροπή ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) (γ)].

                 Σε όσους κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

         (4)   Έχουν επιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού [Άρθρο 41 (2) (δ)].

                 (α)   Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία διακοπής της φοίτησής τους.

                 (β)   Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

         (5)   Έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου θητείας τους [Άρθρο 41 (2) (ε)]

                 Για να εγκριθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υπέχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες και να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο αρμόδιο ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, αίτηση μαζί με βεβαίωση εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας σε αυτό. Η αίτηση, υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία προσωρινής απόλυσης και όχι ενωρίτερα.

         (6)   Ανήκουν σε κατηγορία εθνοφρουρών, για την οποία, για λόγους εξαιρετικών περιστάσεων ή δημοσίου συμφέροντος το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του καθόρισε την προσωρινή απόλυσή της [Άρθρο 41 (3)].

                 (α)   Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από  τις  Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους απολύθηκαν προσωρινά.

                 (β)   Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

         (7)   Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό η προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους [Άρθρο 41 (5)].

                 Για να εξετασθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο αρμόδιο ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, αίτηση μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά, ιατρικές εκθέσεις και βεβαιώσεις που στηρίζουν το αίτημά τους (πχ πιστοποιητικά θανάτου, βεβαιώσεις παροχής δημόσιων βοηθημάτων, αποφάσεις δικαστηρίων, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεις επαγγελματικών απολαβών, βεβαιώσεις των κοινωνικών ασφαλίσεων, πιστοποιητικά τραπεζών κλπ).

Χρόνος Πραγματικής Θητείας – Μείωση Πειθαρχικών Ποινών

1.   Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την καθοριζόμενη για αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

     α.   Άγνοιας ή λιποταξίας.

     β.   Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση.

     γ.   Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 39 του Νόμου.

     δ.   Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών.

2.   Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας, γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται  παραπάνω.

 

Μείωση πειθαρχικών ποινών

   Οι εθνοφρουροί, εφόσον εκπλήρωσαν όλες τις άλλες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (χρόνος θητείας, άγνοιας, λιποταξίας, καταδικίας, υπέρβαση άδειας κλπ), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον Υπουργό, μέσω της Μονάδας τους, για να τους μειώσει όλες ή μέρος των πέραν των πενήντα ημερών πειθαρχικής τους φυλάκισης που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας και υποχρεούνται να τον  υπηρετήσουν.

   Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν γραπτό αίτημα στη Μονάδα τους, εφόσον έχουν αρχίσει να υπηρετούν χρόνο πειθαρχικής φυλάκισης που δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

 

Νοσηλεία σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσηλευτήρια του εσωτερικού ή εξωτερικού

   Ο χρόνος νοσηλείας εθνοφρουρού σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσηλευτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

 

Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής θητείας του χρόνου φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές

   α.   Ο χρόνος φοίτησης σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας για όσους η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, ενώ όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική τους υπαιτιότητα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά το ήμισυ (1/2).

   β.   Οι στρατεύσιμοι που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν τη φοίτησή τους σε στρατιωτική σχολή, οφείλουν όπως εντός δέκα (10) ημερών από τη διακοπή να προσέλθουν στο ΣΓ του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τακτοποιηθούν στρατολογικά, προσκομίζοντας μαζί τους και την απόφαση της στρατιωτικής σχολής με την οποία τερματίσθηκε ή διακόπηκε κατά περίπτωση η φοίτησή τους.

 

Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής θητείας του χρόνου υπηρεσίας ειδικής στρατιωτικής θητείας

   Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσους εθνοφρουρούς επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, μετά από απόφαση της ΕΕΣΙ – ΕΕΨΙ ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.

Σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης

   Πρωταρχικό μέλημα του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ είναι η ασφαλής διακίνηση με τη χρήση του Σχεδίου Δωρεάν Διακίνησης, όλων των οπλιτών κατά τις μη εργάσιμες ώρες, τις εξόδους διανυκτερεύσεως και τις άδειες τους:

   α.   Αναλύοντας τη σημασία της χρησιμοποίησης των λεωφορείων κατά τις διακινήσεις από και προς τις Μονάδες τους.

   β.   Προτρέποντας να μη χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. οχήματα τους.

   γ.   Τονίζοντας παράλληλα, ότι απαλλάσσει:

         (1)   Τους γονείς ή κηδεμόνες τους, από:

                (α)   Την ταλαιπωρία της μεταφοράς τους, από και προς τα στρατόπεδα.               

                (β)   Την οικονομική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμό, σε καύσιμα και αγορά ΙΧ οχήματος, αποκλειστικά για τη διακίνησή τους.

         (2)   Τους ιδίους από τους κινδύνους ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος με την οδήγηση του ΙΧ οχήματος.

   δ.   Εφαρμόζοντας προγραμματισμό των εξόδων, με την επιδίωξη της συμπλήρωσης του μεγαλύτερου απαιτούμενου αριθμού ενδιαφερόμενων προς επιβίβαση οπλιτών, και ομαδοποιώντας τους, συντονίζοντας τόσο τις διανυκτερεύσεις όσο και τις άδειες, ανά τόπο διαμονής (π.χ. Λεμεσό ή Πάφο), με σκοπό την εξυπηρέτηση και του τελευταίου οπλίτη.

   ε.   Διακινώντας εναλλακτικά τους οπλίτες με στρατιωτικά  οχήματα, μεταφέροντας τους:

         (1)   Στο πλησιέστερο Στρατόπεδο, το όποιο εξυπηρετείται με δρομολόγιο αντίστοιχου προορισμού που καλύπτεται από το Σχέδιο.

         (2)   Στην πλησιέστερη στάση αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων.

   Το εν λόγω Σχέδιο κατακυρώνεται, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύσσει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το  ΓΕΕΦ, σε αδειοδοτημένες από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Ιδιωτικές Εταιρείες Λεωφορείων, και διαθέτει  ενότητες δρομολόγιων που καλύπτουν τη διακίνηση των οπλιτών όλων των Στρατοπέδων, προς και από όλες τις Επαρχίες και Αστικά Κέντρα της Φρουράς διαμονής τους.

   Η διακίνησή των Οπλιτών Θητείας και ΣΥΟΠ από και προς τα Αστικά Κέντρα και του τόπου διαμονής τους, εντός της πόλεως ή τα χωριά τους, γίνεται με δική τους ευθύνη, με Ι.Χ ή/και τη δωρεάν χρήση των κατά τόπους αστικών – υπεραστικών λεωφορείων, κατόπιν επίδειξης της Στρατιωτικής Ταυτότητά τους.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα προγραμματισμένα δρομολόγια των λεωφορείων και τα ωρολόγια προγράμματα.