Διαδικασία Παραπομπής για Εξέταση της Σωματικής Ικανότητας

    Έφεδρος – Εθνοφύλακας ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας και προκειμένου να μην ταλαιπωρείται κατά τις κανονικές παρουσιάσεις θα πρέπει σε συνεννόηση με την Μονάδα του να διευθετήσει μία ημέρα για να προβεί σε όλες τις διευθετήσεις.

Διαδικασία

1. Ο έφεδρος που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας, τότε μπορεί να απευθύνεται στη Μονάδα του ή στο Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί, αφού συνεννοηθεί τηλεφωνικά και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα (πρόσφατα) δικαιολογητικά των ιατρών του, τα οποία μπορεί να είναι:

    α. Έκθεση ιατρού σχετικά με την πάθηση.

    β. Τυχόν ακτινογραφίες-μαγνητικές ή αξονικές τομογραφίες.

    γ. Τυχόν Αναλύσεις.

προκειμένου να ευκολύνεται η παραπομπή του στην Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ).

Ο ενδιαφερόμενος, να βρίσκεται σε επαφή με τη Μονάδα του, προκειμένου να ενημερωθεί για την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας.

Διαδικασία Μετάβασης Εφέδρου στο Εξωτερικό

1. Εάν κάποιος έφεδρος ή εθνοφύλακας πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για οποιονδήποτε απο τους παρακάτω λόγους θα πρέπει να επικοινωνεί με τη Μονάδα του και το Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση και λήψη οδηγιών σε ότι αφορά την παράδοση του οπλισμού – υλικών και αντικατάσταση του Ειδικού Φύλλου Πορείας, όπου είναι αναγκαία:

    α.  Μόνιμη εγκατάσταση.

    β.  Σπουδές.

    γ.  Εργασία.

    δ.  Επαγγελματικούς λόγους.

    ε.  Διακοπές.

2. Στην περίπτωση που κάποιος έφεδρος ή εθνοφύλακας θα απουσιάζει από το σπίτι του για χρονικό διάστημα άνω των 4 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό που χρεώθηκε στη Μονάδα του για φύλαξη να το παραλάβει εντός 48 ωρών από την επιστροφή του.

3. Μετάβαση στο εξωτερικό μετά την παραλαβή του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), δεν απαλλάσσει τον έφεδρο ή εθνοφύλακα από την υποχρέωση παρουσίασής του στη Μονάδα που κλήθηκε.

4. Για τις περιπτώσεις που αφορούν τη μόνιμη εγκατάσταση, τις σπουδές και την εργασία του εφέδρου, απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο Τμήμα Επιστράτευσης ή Μονάδα Εθνοφυλακής των αποδεικτικών δικαιολογητικών, όπως αεροπορικά εισιτήρια, εγγραφή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, συμβόλαια εργασίας, άδεια παραμονής (βίζα) και οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ενισχυτικό για τη συγκεκριμένη ή άλλη περίπτωση.

5. Για τις περιπτώσεις όπου η μετάβαση τους στο εξωτερικό είναι για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει η αίτησή τους να υποβάλλεται στη Μονάδα τους, επισυνάπτοντας τα αεροπορικά εισιτήρια ή και οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ενισχυτικό για τη συγκεκριμένη ή άλλη περίπτωση.

 6. Όλοι οι έφεδροι που απουσιάζουν λόγω μόνιμης εγκατάστασης, σπουδών και εργασίας, έχουν υποχρέωση σε περίπτωση επιστροφής τους από το εξωτερικό, να το δηλώσουν στα Τμήματα Επιστράτευσης που ανήκουν ή στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, όπως προβλέπεται από το “Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου”.

Διαδικασίες Επίταξης Οχημάτων – Μηχανημάτων

  Οι επιτάξεις οχημάτων και μηχανημάτων επ΄ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, διενεργούνται στα πλαίσια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 18A των Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμων του 1962 έως 1998, με διαδικασίες προσαρμοσμένες σε όση έκταση είναι απαραίτητο, στα πλαίσια της Εθνικής Φρουράς.

  Προκειμένου να ενεργηθεί επίταξη οχήματος ή μηχανήματος, για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 18Α του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

    α.  Εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή, που είναι εξουσιοδοτημένη προς τούτο από τον Υπουργό Εσωτερικών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ) και οι αρμόδιες κατά περιοχή Επιτάσσουσες Αρχές (Ε.Α) της Εθνικής Φρουράς, Προσωπική Γνωστοποίηση A που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος του οποίου σκοπείτε η επίταξη.

    β.  Η Προσωπική Γνωστοποίηση Α επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος είτε μέσω των Αστυνομικών Αρχών του τόπου διαμονής του, είτε μέσω της Μονάδας της Εθνικής Φρουράς, επ΄ωφελεία της οποίας επιτάσσεται τούτο. Με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί να γίνει η επίδοση, ο ιδιοκτήτης οφείλει να συνεργαστεί, να παραλάβει την Γνωστοποίηση και να παράσχει στον επιδίδοντα κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί. Οι Γνωστοποιήσεις επιδίδονται με απόδειξη, στις οποίες υποχρεούνται να υπογράψουν οι επιδίδοντες και οι παραλαμβάνοντες. Οι αποδείξεις παραλαβής επιστρέφονται στον εκδότη, όπου τηρούνται για σκοπούς ελέγχου, μέχρι την διαγραφή του οχήματος ή μηχανήματος ως επιτασσομένου.

 

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή μηχανήματος, στον οποίο απευθύνεται η Προσωπική Γνωστοποίηση A, οφείλει:

    α.  Να την παραλάβει και να την φέρει πάντοτε μαζί με το όχημα ή μηχάνημα (με τον τίτλο ιδιοκτησίας) και να την διαφυλάσσει σε καλή κατάσταση. Οι Γνωστοποιήσεις επιστρέφονται στον εκδότη όταν εκδίδεται νεώτερη προς αντικατάσταση ή όταν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την επίταξη του οχήματος ή μηχανήματος.

    β.  Να μην επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να λαμβάνει γνώσει της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, εκτός από τον ιδιοκτήτη και τον εξουσιοδοτημένο οδηγό/χειριστή του οχήματος/μηχανήματος. Η Γνωστοποίηση είναι ΑΠΟΡΡΗΤΟ στρατιωτικό έγγραφο.

    γ.  Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής του, ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού/χειριστή, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Μονάδα επ΄ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημα ή μηχάνημά του ή και την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Ε.Φ, για τα νέα στοιχεία.

    δ.  Να καταγγέλλει στον Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του τυχόν απώλεια της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, και να υποβάλλει στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), σχετική βεβαίωση της καταγγελίας της απώλειας, από τις Αστυνομικές Αρχές, για έκδοση νέας.

    ε.  Να ενημερώνει τη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα ή μηχάνημά του καθώς και την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή σε περίπτωση καταστροφής, παράβλεψης της λειτουργίας ή διάλυσης ή μετατροπής του αμαξώματος, του οχήματος ή μηχανήματός του, με τα ανάλογα επίσημα πιστοποιητικά (βεβαίωση Αστυνομίας ή Τμήματος Οδικών Μεταφορών κλπ).

    στ.  Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος/μηχανήματος να επιστρέφει την Προσωπική Γνωστοποίηση A στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς δηλώνοντας, στην Υπεύθυνη Δήλωση που υπάρχει για τον σκοπό αυτό, στο πίσω μέρος της γνωστοποίησης τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καθώς και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος ή μηχανήματος με το οποίο έχει αντικαταστήσει το πωληθέν.

Παράβαση των παραπάνω, συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές και η εκδίκαση τους από τα κατά τόπους Πολιτικά Δικαστήρια τους Κράτους.

    Σε περίπτωση καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίηση A, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τις συνθήκες καταστροφής της, στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται στην Γνωστοποίηση), για επανέκδοση.

    Επισημαίνεται ότι οι διενεργούμενες επιτάξεις οχημάτων – μηχανημάτων επ΄ ωφελεία της Εθνικής Φρουράς δεν αποστερούν από τους ιδιοκτήτες τους την χρήση και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, παρά μόνο όταν οι συνθήκες άμυνας και ασφάλειας της Δημοκρατίας το επιβάλλουν, σε περίοδο επιστράτευσης ή σε προγραμματισμένες ασκήσεις για δοκιμή του Συστήματος.

Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Οχημάτων-Μηχανημάτων

    Μόλις παραλάβει το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), επιβεβαιώνει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της άσκησης και τον τόπο που θα παρουσιασθεί.

    Κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται σε αυτό, παρουσιάζεται στον καθορισμένο τόπο έγκαιρα, φορώντας τη στολή, τα διακριτικά του βαθμού του και φέροντας μαζί του τον ατομικό σάκο, υλικά, οπλισμό, πυρομαχικά, εξάρτυση και κράνος που χρεώθηκε από τη μονάδα του.

    Να έχει μαζί του, το Ειδικό Φύλλο Πορείας, την πολιτική του ταυτότητα και το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) που του επιδόθηκε.

    Έφεδροι που παρουσιάζονται μετά την καθορισμένη ώρα που αναγράφεται στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), δεν θα γίνονται δεκτοί και θα κινείται η διαδικασία δίωξης τους.

    Έφεδρος ο οποίος παραλείψει να παρουσιαστεί την ημερομηνία και ώρα στο τόπο που αναγράφεται στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία(3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

    Ο Έφεδρος με τη παρουσίαση του και τη εγγραφή του στη Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας αποκτά τη στρατιωτική ιδιότητα και υπόκειται σ’ όλους τους Στρατιωτικούς κανονισμούς και διαταγές. Επίσης υπόκεινται στις διατάξεις των Περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων.

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

    Οι οδηγίες που αναγράφονται στα Ειδικά Φύλλα Πορείας, Προσωπικές Γνωστοποιήσεις A και Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), θα πρέπει να μελετούνται, ώστε σε περίπτωση Επιστράτευσης – Επίταξης ή Άσκησης να εκδηλωθούν οι δέουσες ενέργειες.

Η επιστράτευση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα, ημέρα ή νύκτα.

    Όλα τα επιστρατευτικά τους έγγραφα είναι χαρακτηρισμένα ΑΠΟΡΡΗΤΑ και θα πρέπει να διαφυλάσσονται με ασφάλεια.

    Η παραλαβή του Ειδικού Φύλλου Πορείας, της Προσωπικής Γνωστοποίησης A και των Φύλλων Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), είναι υποχρεωτική και η άρνηση παραλαβής του αποτελεί ποινικό αδίκημα.

    Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία η οποία μπορεί να προκύψει, να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΓΕΕΦ, στα τηλέφωνα 22417000 ή 22499222 και να ζητούν την υπηρεσία που επιθυμούν, π.χ το Τμήμα Επιστράτευσης της Διοίκησης Καταδρομών ή το Τμήμα Επιστράτευσης των Τεθωρακισμένων, κλπ.

Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Εφέδρων Καταδρομέων

   Η ΔΚΔ στην προσπάθεια της να επανδρώσει τις Μονάδες της με τους ικανότερους εφέδρους, υιοθέτησε ένα σύστημα αξιολόγησης-πιστοποίησης των εφέδρων. Επιδίωξη και αντικειμενικός σκοπός της ΔΚΔ είναι η εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σκοπός του συστήματος αξιολόγησης-πιστοποίησης είναι να εξακριβωθεί το επίπεδο φυσικής κατάστασης-εκπαίδευσης-ικανότητας-απόδοσης εφέδρων καταδρομέων και περιλαμβάνει εξέταση σε διάφορα αντικείμενα, όπως παρακάτω:

α. Αγώνας δρόμου 1 μιλίου. Βαθμολογία, όπως το πιο κάτω πίνακα.
β. Κάμψεις-διπλώσεις. Βαθμολογία, όπως το πιο κάτω πίνακα.
γ. Οπλομηχανήματα.
δ. Βολή τυφεκίου.
ε. Πρακτική-θεωρητική εξέταση σε θέματα καταδρομών.
στ. Α΄ Βοήθειες.
ζ. Στίβος τοπογραφίας (για Αξκούς).

Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης, εκδίδεται διαταγή με τα ονοματεπώνυμα επιτυχόντων-αποτυχόντων εφέδρων.

Η αξιολόγηση-πιστοποίηση διεξάγεται 1 φορά κάθε 2 χρόνια και είναι διάρκειας 1 ημέρας. Για τους πρωτεύσαντες εφέδρους απονέμεται τιμητική διάκριση.

Συνήθης Ερωτήσεις

Μέχρι ποια ηλικία έχω υποχρέωση να παρουσιάζομαι στην εφεδρεία;

Όλοι οι άρρενες που έχουν εκπληρώσει θητεία έχουν υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας μέχρι την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους.

 

Πότε εντάσσομαι στην εθνοφυλακή;

Όλοι οι έφεδροι Σωματικής Ικανότητας Ι1 έως Ι3 με την συμπλήρωση του 46ου έτους της ηλικίας τους και μετά από εισήγηση του Αρχηγού της ΕΦ και έγκριση του ΥΠΑΜ εντάσσονται στην εθνοφυλακή. Οι έφεδροι Σωματικής Ικανότητας 14 δεν εντάσσονται αλλά συνεχίζουν την εφεδρική τους υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους οπότε και απολύονται ταυτόχρονα με αυτούς που είναι ενταγμένοι στην εθνοφυλακή.

 

Μπορώ να παραμείνω στην εθνοφυλακή ως εθελοντής;

Η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας στην εθνοφυλακή της Εθνικής Φρουράς μπορεί να παραταθεί και πέραν του 50ου έτους της ηλικίας, με απόφαση του Υπουργού και μετά από αίτημα του έφεδρου, εφόσον η σωματική ικανότητα του το επιτρέπει.

 

Έχω χάσει το ΦΑΠ μου και δεν θυμάμαι πότε παρουσιάζομαι. Πως μπορώ να ενημερωθώ;

Αρμόδιος για την ενημέρωση σας είναι ο Αξιωματικός Επιστράτευσης της Μονάδας στην οποία ανήκετε ή το Τμήμα Επιστράτευσης που σας παρακολουθεί επιστρατευτικά. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά.

 

Σε πιο email μπορώ να επικοινωνήσω για θέματα που αφορούν την εφεδρεία – εθνοφυλακή;

Για θέματα ή απορίες που αφορούν την εφεδρεία – εθνοφυλακή μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email efedria@army.gov.cy

 

Τι απαιτείται για την παραπομπή μου στην Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ) για χρόνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω;

Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την Μονάδα, σας καθορίζεται ημερομηνία ιατρικής εξέτασης με τον ειδικό ιατρό στο 106 ΣΝΕ αναλόγως της πάθησης. Κατά την ιατρική εξέταση θα πρέπει να προσκομίσεις τα απαραίτητα πρόσφατα ιατρικά δικαιολογητικά όπως ιατρικές γνωματεύσεις, ακτινογραφίες,αναλύσεις, αξονική τομογραφία κλπ. Η ΕΕΣΙ συνεδριάζει κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή μεταξύ των ωρών 1200 – 1400. Για την απόφαση της ΕΕΣΙ θα ενημερωθείς από την Μονάδα σου ή το Τμήμα Επιστράτευσης.

 

Γιατί απαλλάσονται από τις υποχρεώσεις της εφεδρείας οι φοιτητές εξωτερικού και δεν ισχύει το ίδιο για τους φοιτητές σε Κυπριακά πανεπιστήμια;

Οι φοιτητές εξωτερικού απαλλάσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για την περίοδο της φοίτησης τους. Με την λήξη των σπουδών τους εντάσσονται στην εφεδρεία.

 

Τι ισχύει για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας κατά την ημέρα κατάταξης τους για παρουσίαση;

Έφεδρος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας κατά την ημέρα παρουσίασης έχει υποχρέωση να παρουσιαστεί στο χώρο κατάταξης της Μονάδας του όπως καθορίζεται στο ΦΑΠ. Αφού καταταγεί παραπέμπτεται στον ιατρό της Μονάδας για εξέταση και στη συνέχεια στο συμβούλιο κατάταξης. Αν συντρέχουν λόγοι απαλλάσσεται από την παρουσίαση και του επιδίδεται ΦΑΠ με νέα ημερομηνία μετά από 15 ημέρες.

 

Θα απουσιάζω από την οικία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω με τον οπλισμό μου;

Σε περίπτωση απουσίας από την οικία για μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν των 4ημερών θα πρέπει μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υποδιοικητή της Μονάδας να παραδώσεις τον ατομικό σου οπλισμό στη Μονάδα σου για φύλαξη και να το παραλάβεις εντός 48ωρου από την επιστροφή σου.

 

Που και πότε πρέπει να παρουσιαστώ μετά την λήξη των σπουδών μου και επάνοδο στην Κύπρο;

Όλοι οι έφεδροι που φοιτούσαν στο εξωτερικό έχουν υποχρέωση με την επιστροφή τους στη Κύπρο να το δηλώσουν εντός 30 ημερών στο Τμήμα Επιστράτευσης που ανήκουν ή στο Στρατολογικό γραφείο του τόπου καταγωγής τους.

 

Ποιες οι ώρες λειτουργίας της Διεύθυνσης και Τμημάτων Επιστράτευσης;

Οι ώρες λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Επιστράτευσης είναι Δευτέρα με Παρασκευή από 0700 έως 1430.

 

Έχω αλλάξει τόπο διαμονής. Μπορώ να μετατεθώ σε Μονάδα κοντά στον τόπο συμφερόντων μου;

Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής ο έφεδρος ή εθνοφύλακας έχει υποχρέωση να δηλώσει την αλλαγή των στοιχείων του στη Μονάδα που τον παρακολουθεί συπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Ακολούθως εξετάζεται από το Τμήμα Επιστράτευσης η δυνατότητα μετάθεσης του πλησίον του τόπου διαμονής.

 

Το ΙΧ όχημα-μηχάνημα μου έχει επιταχθεί για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Ποια είναι η ουσιαστική εμπλοκή μου ως ιδιοκτήτης;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, οι ιδιοκτήτες επίτακτων οχημάτων/μηχανημάτων, καλούνται να παρουσιάσουν το όχημα τους για έλεγχο από τις Μονάδες επ’ ωφέλεια των οποίων επιτάσσονται, κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε καθορισμένο χώρο και χρόνο, μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, για μικρό χρονικό διάστημα.

 

Το ΙΧ όχημα/μηχάνημα που είναι επιταγμένο ακινητεί. Ποιόν πρέπει να ενημερώσω;

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος/μηχανήματος έχει υποχρέωση να ενημερώσει τη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα καθώς και την αρμόδια επιτάσσουσα αρχή.

 

Έχω πουλήσει το ΙΧ όχημα/μηχάνημα που είναι επιταγμένο. Τι θα κάνω τα έντυπα επίταξης;

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος/μηχανήματος έχει υποχρέωση να επιστρέψει την Προσωπική Γνωστοποίηση “Α” στη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα ή στην αρμόδια επιτάσσουσα αρχή της Εθνικής Φρουράς δηλώνοντας στην υπεύθυνη δήλωση στο πίσω μέρος της γνωστοποίησης τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καθώς και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος ή μηχανήματος με το οποίο έχει αντικαταστήσει το πωληθέν.

 

Ποιο νομικό πλαίσιο διέπει τις επιτάξεις οχημάτων/μηχανημάτων;

Η επίταξη οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών και αεροσκαφών διέπεται από τις διατάξεις των “Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμων του 1962 έως 1998” της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί από το Υπουργό Εσωτερικών στο ΓΕΕΦ και αφορούν τις προπαρασκευαστικές εργασίες των επιτάξεων.

Χρησιμοποιούμενα Έντυπα

Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) Εφέδρου ή Εθνοφύλακα

    Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται σε όλους τους εφέδρους και εθνοφύλακες και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστράτευση τους, όταν και όπου χρειαστεί. Εκδίδεται σε διάφορους χρωματισμούς (κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, καφέ) αναλόγως της κατηγορίας του εφέδρου ή εθνοφύλακα.

    Σε κάθε Ειδικό Φύλλο Πορείας, υπάρχει η “ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ”, στην οποία ο έφεδρος ή εθνοφύλακας μπορεί να συμπληρώσει τα νέα στοιχεία του τόπου διαμονής του ή να συμπληρώσει τυχόν ελλείποντα ή έχουν διαφοροποιηθεί και να την αποστείλει με φάκελο ταχυδρομικώς στο ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ/4 ή να το παραδώσει στη Μονάδα του, όπως αναγράφεται στο πάνω μέρος της δήλωσης.

    Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Ειδικού Φύλλου Πορείας, ο έφεδρος ή εθνοφύλακας δηλώνει την απώλεια του στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του. Εφοδιάζεται από τον επί καθήκοντι Αστυνομικό με τη σχετική βεβαίωση για την παραπάνω απώλεια, την οποία προσκομίζει στο Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί ή στη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ, για την επανέκδοση νέου.

Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) Εφέδρου ή Εθνοφύλακα

    Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται προσωπικά στους έφεδρους και τους καλεί να παρουσιαστούν για Επιστράτευση ή Άσκηση στη Μονάδα- Ανεξάρτητη Υπομονάδα, στο χρόνο και τόπο που αναγράφεται σ΄ αυτό.

Προσωπική Γνωστοποίηση “Α” Οχήματος, Μηχανήματος, Σκάφους ή Αεροσκάφους

    Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του επιτασσομένου μέσου, και του γνωστοποιείται ότι, είτε σε περίπτωση επιστράτευσης, είτε σε περίπτωση ασκήσεως οφείλει να το προσκομίσει στη Μονάδα – ανεξάρτητη Υπομονάδα και στον τόπο που αναγράφεται σ’ αυτό.

    Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου, καταγγέλλει την απώλεια της στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του. Εφοδιάζεται από τον επί καθήκοντι Αστυνομικό με τη σχετική βεβαίωση για την παραπάνω καταγγελία της απώλεια την οποία προσκομίζει στη αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), για την επανέκδοσή της.

    Σε περίπτωση καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίησης “Α”, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τις συνθήκες καταστροφής της, στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), για την επανέκδοσή της.

Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) Οχήματος, Μηχανήματος, Σκάφους ή Αεροσκάφους

   Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, με το οποίο καλείται ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου να το προσκομίσει για επίταξη, είτε σε περίπτωση επιστράτευσης, είτε σε περίπτωση ασκήσεως, στη Μονάδα – ανεξάρτητη Υπομονάδα και στο χρόνο και τόπο που αναγράφεται σ΄ αυτό.