Δικαιούμενες Άδειες

Άδεια Ανάπαυσης

Για σύμβαση διάρκειας 1 έτους

Ο Οπλίτης δικαιούται τις ακόλουθες άδειες ανάπαυσης:

(α)   20 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας, ή

(β)  25 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας.

Η άδεια ανάπαυσης θα παραχωρείται μετά τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου απασχόλησης μεγαλύτερης των 15 ημερών και πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης.  Η άδεια ανάπαυσης παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης.

 

Για σύμβαση χρονικής διάρκειας 3 έτη

Ο Οπλίτης δικαιούται τις ακόλουθες άδειες ανάπαυσης:

(α)  20 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας, ή

(β)  25 εργάσιμες ημέρες για κάθε χρόνο απασχόλησης, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας.

Η άδεια ανάπαυσης θα παραχωρείται μετά τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου απασχόλησης μεγαλύτερης των 15 ημερών από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας Σύμβασης Απασχόλησης.  Η άδεια ανάπαυσης παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης και πριν την ημερομηνία τερματισμού της.

Ο Οπλίτης έχει δικαίωμα μεταφοράς επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ετήσια άδεια ανάπαυσής του από το ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο, με μέγιστο δικαίωμα συσσώρευσης επτά (7) ημερών.

 

Άδεια Ασθενείας

    Ο Οπλίτης έχει δικαίωμα σε άδεια ασθένειας 28 ημερών το χρόνο.  Του παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο όχι πέραν των 14 ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του Κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

Η άδεια ασθενείας παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης. Σε περίπτωση που η υπηρεσία του Οπλίτη δεν υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος παραχωρείται αναλογία τόσο της προβλεπόμενης άδειας ασθενείας, όσο και των παρατάσεων αυτής, αναλόγως του χρονικού διαστήματος που ο Οπλίτης υπηρέτησε στο έτος αυτό.

Η άδεια ασθενείας αφορά αριθμό ημερολογιακών ημερών.  Σε περίπτωση που ο Οπλίτης απουσιάζει από τα καθήκοντά του για λόγους ασθένειας, η άδεια ασθενείας που θα του παραχωρηθεί θα πρέπει να καλύπτει ημερολογιακά ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία απουσίασε από τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Σαββατοκύριακων, ή/και δημόσιων ή θρησκευτικών αργιών που παρεμβάλλονται κατά τη χρονική περίοδο απουσίας του.

 

Άδεια Άνευ Απολαβών ή Εκπαιδευτική Άδεια

    Ο Οπλίτης δεν έχει δικαίωμα σε παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας και άδειας άνευ απολαβών, εκτός αν πρόκειται για άδεια άνευ απολαβών για λόγους υγείας.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ο Οπλίτης, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

Τερματισμός της Σύμβασης

9.1  Επιφυλαττομένου του δικαιώματος της Κυβέρνησης να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, λόγω παράβασής της από τον Οπλίτη, ο Υπουργός δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, με γραπτή ειδοποίηση ενός μηνός, να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

9.2  Χωρίς επηρεασμό του όρου 9.1, η παρούσα Σύμβαση δύναται να  τερματιστεί από τον Υπουργό για τους πιο κάτω λόγους:

9.2.1  Χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση που ο Οπλίτης καταδικαστεί για κακούργημα, για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκημα ανυποταξίας, για αδίκημα που αφορά καλλιέργεια, κατοχή διακίνηση ή εμπορία παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ή για οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στα άρθρα 13 έως 101 του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου του 1964.

9.2.2  Χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της Σύμβασης από τον Οπλίτη ή λόγω επιβολής ποινής πειθαρχικής φυλάκισης πέραν των 40 ημερών σε διάστημα ενός έτους ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι χρήστης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

9.2.3  Μετά από γραπτή ειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, εφόσον ο Οπλίτης έχει αξιολογηθεί, σε ένα ή περισσότερα από τα βαθμολογούμενα στοιχεία της Έκθεσης αξιολόγησής του, ως «Απαράδεκτος».

9.2.4  Μετά από γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, λόγω αδυναμίας (συμπεριλαμβανομένων και λόγων υγείας), παράλειψης και/ή άρνησης του Οπλίτη και/ή αμέλειάς του να διεκπεραιώσει πλήρως τα καθήκοντα που του ανατίθενται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, ή/και όταν μετά από υγειονομική εξέταση η κατηγορία σωματικής ικανότητάς του δεν είναι πλέον Ι/1 ή Ι/2, με βάση τον Πίνακα Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμων 2011 έως 2018 (Κ.Δ.Π 219/2018).

9.3  Ο Οπλίτης δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών και υπό την αίρεση της αποδοχής της από τον Υπουργό. Ως ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης θα λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής του τερματισμού από τον Υπουργό.        

9.4  Η παρούσα Σύμβαση τερματίζεται άμεσα όταν ο Οπλίτης καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή για αδίκημα λιποταξίας.

9.5  Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Σύμβασης, για οιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στους όρους 9.1 – 9.4 ανωτέρω, η καταβολή αμοιβής τερματίζεται από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού.

Υποχρέωση για Καταβολή Αποζημίωσης

Για σύμβαση χρονικής διάρκειας 1 έτους:

Σε περίπτωση που ο Οπλίτης, εξαιρουμένων λόγων υγείας, δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας της παρούσας Σύμβασης, ως ορίζεται στον όρο 1 της παρούσας Σύμβασης, τότε, ο Οπλίτης υποχρεούται, να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό, για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μηνιαίου μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται, μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

 

Για σύμβαση χρονικής διάρκειας 3 έτη:

11.1  Σε περίπτωση που ο Οπλίτης δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας, ως ορίζεται στον όρο 1 της παρούσας Σύμβασης, τότε, ο Οπλίτης υποχρεούται, να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό, για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μηνιαίου μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και τερματίζεται μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

11.2  Σε περίπτωση που ο Οπλίτης πραγματοποιήσει πρόσθετη στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, σε σχολεία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή συναφή εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επιθυμεί να υποβάλει αίτημα παραίτησης, υποχρεούται, πέραν της αποζημίωσης που προβλέπεται στον όρο 11.1, να καταβάλει στη Δημοκρατία το διπλάσιο του μικτού μισθού που έλαβε κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης, πριν το τερματισμό της Σύμβασής του.

Νοείται ότι για εκπαίδευση διάρκειας πέραν των έξι (6) μηνών θα υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση/δέσμευση όπως προνοείται στο σχετικό μνημόνιο για υποτροφίες και εκπαιδευτικές άδειες.